Algemene voorwaarden

Algemene actievoorwaarden prijsvragen.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op prijsvragen en kortings- of cashback-acties van MTD Products Benelux BV en de internet site www.cubcadetacties.nl en www.cubcadetacties.be (hierna te noemen: de aanbieder). Door deelname aan de betreffende prijsvragen en kortingsacties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

Deelnemers tot 18 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname.

Uitgesloten van deelname zijn medewerkers en familieleden van de aanbieder (inclusief dochterondernemingen) alsmede eventuele participanten ten aanzien van de betreffende prijsvraag/ actie (waaronder begrepen adverteerders, sponsors of producenten).

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar of inwisselbaar.

De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door de aanbieder of door de adverteerder/sponsor. In het laatste geval is de aanbieder niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. In dat geval zal de datum van levering van de prijs in overleg met de leverancier van de prijs worden bepaald.

De aanbieder is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies). In het geval de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). In een dergelijke geval kan de aanbieder niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijven is achtergelaten, danwel indien deze notificatie of berichtgeving is verloren of in onaanvaardbare mate is beschadigd.

Indien de prijzen bestaan uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige danwel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

De prijzen worden toegekend in de staat waarin ze zich bevinden. De aanbieder is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijzen noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijs.

Voor zover vereist, zal de aanbieder zorg dragen voor het (doen) inhouden en aangifte van kansspelbelasting, behoudens voor zover in specifieke spelvoorwaarden prijsvragen anders is vermeld.

De winnaars zullen op verzoek van de aanbieder medewerking verlenen aan promotionele activiteiten met betrekking tot de betreffende prijsvraag, waaronder begrepen publiciteit ten aanzien van de prijsuitreiking via alle media zoals de radio, televisie en internet.

De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens. De aanbieder mag de verstrekte persoonsgegevens in het kader van de bekendmaking van de winnaar vermelden via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet alsmede ter beschikking stellen aan eventueel aan de prijsvraag verbonden derden (zoals producten, adverteerders of sponsors).

De aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.

De aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/ of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag.

De aanbieder behoudt zich het recht voor de prijsvraag vervroegd te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend worden gemaakt.

Indien er voor bepaalde prijsvragen naast deze algemene spelvoorwaarden specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op deze voorwaarden. In geval van strijdigheid tussen de specifieke en de algemene spelvoorwaarden prijsvragen prevaleren de specifieke spelvoorwaarden prijsvragen.

Deze algemene spelvoorwaarden prijsvragen/acties (inclusief de specifieke spelvoorwaarden prijsvragen/acties) kunnen te allen tijde door de aanbieder worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.

Eventuele vragen of opmerkingen over de prijsvraag kunnen schriftelijk gesteld worden. Stuur deze vragen in een voldoende gefrankeerde envelop naar MTD Products Benelux BV, Postbus 32, 5240 AA Rosmalen. Vermeld daarbij altijd de naam van de prijsvraag/actie.

Top