ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN

MTD Products BENELUX B.V. / CubCadet

(versie: Januari 2023)

Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende bijzondere actievoorwaarden en/of de extra voorwaarden zoals te vinden op de promotiepagina (de “Bijzondere Actievoorwaarden”) zorgvuldig door. Deze Algemene Actievoorwaarden en de Bijzondere Actievoorwaarden zijn van toepassing op de Actie en uw deelname daaraan. Door deelname aan de Actie verklaart u kennis te hebben van en akkoord te zijn met de Actievoorwaarden.

Artikel 1 - Definities
In deze Algemene Actievoorwaarden gelden de volgende definities:

 • "Actie" promotionele wedstrijd of promotionele actie zoals beschreven in de Bijzondere Actievoorwaarden, georganiseerd door de vennootschap naar Nederlands recht MTD Products Benelux BV, met zetel te ROSMALEN (Nederland) met KBO-nr. 0683.827.432 en KVK-nr. [17186750] (hierna: CubCadet).
 • "Actiegebied" het territorium binnen de Benelux waarbinnen de Actie plaatsvindt, zoals vermeld in de BijzondereActievoorwaarden. De Actie heeft uitsluitend betrekking op Actieproducten aangekocht binnen het Actiegebied.
 • "Actieperiode" de periode waarin de Actie loopt, zoals bepaald in de Bijzondere Actievoorwaarden.
 • “Actieproducten” de actiemodellen zoals vermeld in de Bijzondere Actievoorwaarden.
 • "Actievoorwaarden" deze Algemene Actievoorwaarden, de Bijzondere Actievoorwaarden en eventuele bijkomende voorwaarden. Hierbij wordt verduidelijkt dat de Bijzondere Actievoorwaarden en eventuele bijkomende voorwaarden in geval van een verschiltussen beide voorgaan op de Algemene Actievoorwaarden. De Actievoorwaarden zijn geldig voor promotionele acties georganiseerd door CubCadet.
 • "Bijzondere Actievoorwaarden" de bijhorende bijzondere actievoorwaarden en/of de extra voorwaarden zoals omschreven op de Promotiepagina welke één geheel vormen met deze Algemene Actievoorwaarden en tezamen met de Actie door CubCadetworden gepubliceerd voor een specifieke Actie.
 • "Deelnamemateriaal" bijdragen van alle aard (waaronder: afbeeldingen, video’s, teksten, foto’s, audio, tekeningen, schilderijen, interviews, portretten, social media-berichten, etc.) van Deelnemers in het kader van een Actie. Hieronder worden ook begrepen eventuele bijdragen en opnames die worden gemaakt in verband met de Actie.
 • "Deelnemer" de persoon die deelneemt aan de Actie en daar op grond van artikel 2 van deze Algemene Actievoorwaarden ook toe isgerechtigd.
 • “Registratieperiode” de periode waarbinnen inschrijvingen voor deelname aan de Actie ingediend kunnen
 • worden, zoals vermeld in de Bijzondere Actievoorwaarden.
 • “Promotiepagina” de pagina op www.cubcadet-acties.nl of www.cubcadet-acties.be voor de geldende promoties.
 • "Voordeel" elk voordeel dat verkregen wordt bij een Actie, waaronder: een prijs, een korting, een cashback of een product, zoals beschreven in de Bijzondere Actievoorwaarden.
 • “Winnaar” Deelnemer die op de in de Bijzondere Actievoorwaarden vastgestelde wijze een prijs krijgt toegewezen, indien de Actie bestaat uit een wedstrijd.

Artikel 2 – Deelname

 1. Deelname aan de Actie staat alleen open voor natuurlijke personen die een vaste woon- of verblijfplaats in het Actiegebied hebben en ouder dan 18 jaar zijn op het moment van deelname. Op verzoek van CubCadet  zal Deelnemer zich rechtsgeldigidentificeren en bewijs van zijn woon- of verblijfplaats en leeftijd overleggen.
 2. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden, behoudens indien anders bepaald in de Bijzondere Actievoorwaarden.
 3. Deelname aan bepaalde Acties is alleen mogelijk bij aankoop van een bepaald Actieproduct, zoals aangegeven in deBijzondere Actievoorwaarden.
 4. Deelname aan die Acties staat alleen open voor degene die het Actieproduct bij een aan de Actie deelnemende winkel, als genoemd op deze Promotiepagina, heeft gekocht binnen de Actieperiode. Wanneer het Actieproduct bij een niet aan de Actiedeelnemende winkel of bij een particulier is gekocht, kan niet aan de Actie worden deelgenomen.
 5. Opvolgende eigenaars van het product (bijvoorbeeld: particulieren die een zogenaamd ‘tweedekans’ product, een ‘outlet’ product, een B- C- etc. product, of een omgeruild product hebben gekocht) komen evenmin voor deelname aan de Actie in aanmerking en hebben geen recht op het Voordeel.
 6. Het recht op het Voordeel komt bovendien te vervallen na ontbinding van de oorspronkelijke koop en de Deelnemer dient in dat geval een reeds ontvangen Voordeel uit eigen initiatief en op eigen kosten te retourneren aan CubCadet, zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen nadat het recht op het Voordeel is komen te vervallen.
 7. De deelname aan de Actie of het recht op het Voordeel zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 8. Acties gelden zolang de voorraad strekt en CubCadet is niet verantwoordelijk voor beschikbaarheid of voorraadvan de Actieproducten bij de deelnemende winkels.
 9. Voor deelname aan bepaalde Acties is registratie via een website vereist, binnen de Registratieperiode. De registratie is kosteloos. De Deelnemer dient te beschikken over een bestaand e-mailadres en adres van zijn/haar vaste woon- of verblijfplaats in het Actiegebied. Nadere voorwaarden voor de registratie zijn te raadplegen via de Promotiepagina. De bevestiging van de registratie zal worden bezorgd op het opgegeven (e-mail) adres. Indien deze bevestiging niet wordt ontvangen, dient de Deelnemer binnen twee weken na registratie contact op te nemen met CubCadet (zie artikel 8-1 van deze Algemene Actievoorwaarden).
 10. Indien voor een succesvolle registratie aanvullende informatie en/of documentatie nodig is, zal de Deelnemer tot veertien (14) kalenderdagen na het ontvangen van het verzoek tot correctie vanuit CubCadet in de gelegenheid worden gesteld deze aanvullende informatie en/of documentatie te verstrekken. Indien CubCadet deze aanvullende informatie en/of documentatie niet heeft ontvangen uiterlijk binnen deze termijn van veertien (14) kalenderdagen na het ontvangen van het verzoek tot correctie vanuit CubCadet, zal de registratie niet succesvol zijn en wordt met de desbetreffendeinzending niet deelgenomen aan de Actie.
 11. Deelname aan de Actie staat alleen open voor consumenten. Onder consument wordt verstaan de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Artikel 3 – Uitsluitingen

 1. Medewerkers van CubCadet, of een andere vennootschap van de CubCadet-groep alsmede alle personen die direct of indirect bij (de organisatie van) de Actie of het Voordeel of de (indirecte) aanbieder van het Voordeel betrokken zijn en hun respectievemedewerkers, zijn uitgesloten van deelname.
 2. De Deelnemer kan enkel gedurende de Registratieperiode deelnemen aan de Actie en uitsluitend op de in de Actievoorwaarden beschreven wijze. Behalve wanneer anders is aangegeven in de Bijzondere Actievoorwaarden, kan deelname aan verschillende acties niet gecombineerd worden. Indien de inzending van de Deelnemer niet tijdig, te vroeg, niet op de voorgeschreven wijze, onvoldoende gefrankeerd, incompleet, of anderszins onvolledig door CubCadet is ontvangen, wordt de inzending niet geaccepteerd en wordt met die inzending niet deelgenomen aan de Actie. CubCadet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) vertraagde, onvolledige of verloren inzendingen als gevolg van technische redenen of andere oorzaken. DeDeelnemer zal een kopie of afschrift bewaren van zijn registratie en inzendingen (waaronder het Deelnamemateriaal). CubCadet is niet verantwoordelijk voor beschadigde, zoekgeraakte of vertraagde inzendingen.
 3. Deelname is niet toegestaan, en CubCadet is gerechtigd Deelnemers of groepen van Deelnemers zonder nader bericht uit te sluiten van deelname aan de Actie en eventuele volgende acties, waarbij het recht op het Voordeel komt te vervallen, wanneer:
 • a.  een Deelnemer in strijd met de Actievoorwaarden heeft deelgenomen aan de Actie;
 • b. een Deelnemer meerdere, onvolledige of valse (e-mail) adressen, namen en/of andere (persoons)gegevensverstrekt;
 • c. gebruik wordt gemaakt van bepaalde scripts, systemen, geautomatiseerde functies, of andere  technieken die dewinstkansen vergroten;
 • d. er sprake is van misbruik, fraude, manipulatie of omzeiling van en/of inbreuk op de Actievoorwaarden; of
 • e. een Deelnemer niet voor persoonlijk gebruik deelneemt aan de Actie, maar handelt voor doeleinden die verband houdenmet zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; CubCadet is gerechtigd hiertoe over te gaan op basis van een redelijk vermoeden – zonder opgave van reden en zonder gehoudenheid tot enige schadevergoeding aan de desbetreffende Deelnemer - en is niet gehouden de Deelnemer hiervan te informeren of tot bewijs dienaangaande te leveren.

Artikel 4 – Het Voordeel

 1. Het eventuele recht op ontvangst van het Voordeel is strikt persoonlijk, niet-inwisselbaar voor goederen en/of diensten enniet overdraagbaar zonder schriftelijke toestemming van CubCadet.
 2. CubCadet is te allen tijde gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving een gelijkwaardig alternatief voor het Voordeel aan tebieden, dit zonder op enige wijze tot compensatie gehouden te zijn.
 3. Indien een Deelnemer zich niet binnen een maand [na de bekendmaking van de Winnaar(s)] bij CubCadet heeft gemeld op de in de Bijzondere Actievoorwaarden vermelde wijze, en het Voordeel heeft aanvaard, heeft CubCadet het recht de aanspraak van die Deelnemer op het Voordeel te laten vervallen. CubCadet kan het betreffende Voordeel eventueel aan een andere Deelnemer toekennen. CubCadet is niet verplicht te melden dat het Voordeel is komen te vervallen.
 4. CubCadet streeft ernaar het Voordeel binnen de 6 (zes) weken na het indienen van een geldige registratie, respectievelijk het vaststellen van de Winnaars, over te maken, af te leveren of persoonlijk aan de Deelnemer te overhandigen. Wanneer het Voordeel een geldbedrag (cashback) is, kan dit alleen worden overgemaakt naar een rekeningnummer binnen de Europese Unie. Wanneer het Voordeel een cadeau (product) is, kan dit alleen worden verzonden naar postadressen binnen de Benelux. In geval het Voordeel wordt verzonden naar een postadres binnen de Benelux, wordt de Deelnemer geacht het Voordeel te  hebbenontvangen op het moment van aflevering van het Voordeel op het aangegeven postadres.
 5. Indien voor een Actie in Nederland over het Voordeel Nederlandse kansspelbelasting is verschuldigd, zal deze worden voldaan door CubCadet en niet in rekening worden gebracht bij de Deelnemer. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eventueleandere verschuldigde belastingen en heffingen.

 Artikel 5 – Deelnamemateriaal

 1. De Deelnemer verklaart en garandeert dat het Deelnamemateriaal dat hij / zij aan CubCadet ter beschikking stelt in het kader van een Actie niet onrechtmatig is en niet in strijd is met de wet. In het bijzonder verklaart en garandeert de Deelnemer uitdrukkelijk dat het Deelnamemateriaal geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden en niet kwetsend, beledigend, racistisch, smadelijk, lasterlijk, discriminerend of anderszins in strijd met de goede smaak of fatsoen is of kan zijn en evenmin misleidend of op enigerlei wijze onrechtmatig is of kan zijn. De Deelnemer zal CubCadet vrijwaren tegen elke aanspraak van een derde in verband met de inhoud van het door de Deelnemer ingediende Deelnamemateriaal. CubCadet kan, indien zij naar haar vrije oordeel meent dat dit gepast of nodig is om één van voornoemde redenen, het Deelnamemateriaal weigeren of verwijderen, zonder overleg met of goedkeuring van de Deelnemer.
 2. De Deelnemer draagt alle huidige en toekomstige rechten op het Deelnamemateriaal (waaronder intellectuele eigendoms- en persoonlijkheidsrechten) uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk over aan CubCadet. Voor zover deze overdracht niet toegestaan is door de wet, doet de Deelnemer afstand van deze rechten. CubCadet mag het Deelnamemateriaal wereldwijd en onbeperkt exploiteren en in licentie geven via ieder denkbaar medium tijdens en na afloop van de Actieperiode. Daarnaast doet de Deelnemer afstand van enig recht op vergoeding in verband met (de overdracht van) het Deelnamemateriaal. De Deelnemer zal ervoor zorgdragen dat ook derden die dergelijke rechten kunnen doen gelden op het Deelnamemateriaal, deze rechten op overeenkomstige wijze zullen overdragen aan CubCadet, respectievelijk afstand zullen doen van deze rechten. Indien nodig, zullen CubCadet en Deelnemer voor het gebruik van Deelnamemateriaal voor reclamedoeleinden een afzonderlijke overeenkomst sluiten.
 3. De Deelnemer machtigt CubCadet en / of de andere vennootschappen van de CubCadet-groep het Deelnamemateriaal te gebruiken (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het weergeven, herwerken en meedelen aan het publiek) op om het even welke manier of drager (drukwerk, publicaties, film, digitaal, etc.) voor promotionele en andere doeleinden van CubCadet en / of een andere vennootschap van de CubCadet-groep, en dit zowel op sociale media als via de eigen reclamekanalen van CubCadet, zonder recht op enige compensatie of vergoeding, anders dan het Voordeel waarop hij eventueel recht heeft. De Deelnemer maakt zich sterk dat ook derden die door de deelname van de Deelnemer bij de Actie betrokken raken, dezelfde machtiging aan CubCadet zullen verstrekken, zonder recht op enige compensatie of vergoeding.

Artikel 6 – Uitsluiting aansprakelijkheid

 1. CubCadet, haar medewerkers, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor: (i) kosten en aanvullende uitgaven die de Deelnemer zou moet maken in verband (met het uitkeren of gebruikvan) het Voordeel; (ii) schade veroorzaakt door (het uitkeren van of het gebruik van) het Voordeel of door deelname van de Deelnemer aan de Actie; (iii) schade veroorzaakt door storingen (van welke aard dan ook) in de software, de computer, het netwerk, het internet, waardoor deelname van de Deelnemer niet, gebrekkig, vertraagd of te laat door CubCadet is ontvangen; (iv) fraude door Deelnemer(s); en (v) de inhoud van het Deelnamemateriaal.
 2. CubCadet geeft geen enkele garantie met betrekking tot het uitgekeerde Voordeel en sluit iedere aansprakelijkheid(behoudens opzet of grove schuld) in dat verband uit. CubCadet is niet aansprakelijk voor (i) eventuele gebreken van het Voordeel, (ii) indien het Voordeel later dan aangekondigd wordt ontvangen, (iii) indien het Voordeel door de verkeerde persoon in ontvangst wordt genomen of verloren of beschadigd is tijdens het versturen ervan, of (iv) indien het (ontvangen) Voordeel op ondergeschikte punten afwijkt van het aangeboden Voordeel.
 3. In het geval dat voor een Actie gebruik wordt gemaakt van een social media-platform als Instagram, Facebook, YouTube of Twitter, is het platform op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de Actie. De Actie wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd of geassocieerd met het platform.
 4. Betreft het Voordeel een product of dienst van CubCadet, dan zijn hierop de dan geldende garantievoorwaarden van toepassing mocht men daar aanspraak op willen maken. De actuele garantievoorwaarden zijn in te zien op eu.cubcadet.com.   

Artikel 7 – Privacy

 1. De persoonsgegevens of Deelnamematerialen die door de Deelnemer in het kader van deze Actie aan CubCadet worden verstrekt, zijn onderworpen aan toepasselijke nationale wetgeving inzake privacy. CubCadet zal deze gegevens in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking uitsluitend verwerken voor het goede verloop van de Actie en eigen marktonderzoek, en voor doeleinden vermeld in deze Actievoorwaarden en de Bijzondere Actievoorwaarden. De persoonsgegevens of Deelnamematerialen kunnen binnen het kader van de hiervoor vermelde doeleinden doorgegeven worden aan één of meerdere entiteiten van de groep waartoe CubCadet behoort of in geval van een wettelijke verplichting of op verzoek van de politie of gerechtelijke autoriteiten. De persoonsgegevens en Deelnamematerialen zullen niet aan derden worden verkocht. De verzamelde gegevens zullen na afloop van de Actie, uiterlijk na 6 maanden einde actiedatum, worden verwijderd.
 2. In bepaalde gevallen kan de Deelnemer zijn persoonsgegevens ook automatisch verstrekken gebruik makend van zijn account op een sociaal media-platform, zoals (maar niet uitsluitend) Facebook of Instagram.
 3. Elke Deelnemer kan zijn wettelijk recht op toegang, verbetering en verzet tegen het gebruik voor direct marketing kosteloosuitoefenen door een schriftelijk, ondertekend en gedagtekend verzoek daartoe, samen met een kopie van zijn identiteitskaart, te richten aan CubCadet, per gewone post naar CubCadet / MTD Products Benelux B.V., Postbus 32, 5240 AA Rosmalen, Nederland (voor Nederland, België en Luxemburg). Als het een elektronische identiteitskaart betreft, is ook een afdruk van de inhoud van de chip of een officieel attest van woonplaats vereist. De Deelnemer kan het volledige CubCadet privacy-beleid nalezen op eu.cubcadet.com.

 Artikel 8 – Klachten

 1. Met vragen, opmerkingen of klachten over de Actie kan eenieder zich wenden tot de klantenservice van CubCadet via het adres CubCadet / MTD Products Benelux B.V., Postbus 32, 5240 AA Rosmalen, Nederland (voor Nederland, België en Luxemburg). De klantenservice is ook bereikbaar via het contactformulier op de website  eu.cubcadet.com.
 2. CubCadet is niet gehouden tot enige correspondentie in verband met uitsluitingen van deelname, verwijdering vanDeelnamemateriaal of de uitslag van een Actie, als bedoeld in de Actievoorwaarden.
 3. Het uitblijven van reactie vanwege CubCadet op een bericht, mail of schrijven van de Deelnemer, kan in geen geval beschouwd worden als instemming met de inhoud van dat bericht, die mail of dat schrijven.

Artikel 9 – Slotbepalingen

 1. Voor Acties in Nederland die een kans element bevatten, geldt dat de Nederlandse Gedragscode Promotionele Kansspelen op deze Actievoorwaarden en op de Actie van toepassing is en dat CubCadet handelt in overeenstemming met deze Gedragscode.
 2. CubCadet behoudt zich het recht voor om de Actie, de Actievoorwaarden en/of het Voordeel zonder voorafgaande kennisgeving of opgaaf van redenen te annuleren, onderbreken of wijzigen indien de omstandigheden dit redelijkerwijs vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn  jegens de Deelnemers.
 3. De inhoud van de Actievoorwaarden en de Bijzondere Actievoorwaarden is onder voorbehoud van schrijffouten en interpretatie. Aan schrijffouten en vergissingen van CubCadet kunnen geen rechten worden ontleend.
 4. Op deze Actievoorwaarden en de Bijzondere Actievoorwaarden is het recht van het Actiegebied bepaald in de Bijzondere Actievoorwaarden van toepassing, indien het Actiegebied meerdere landen behelst geldt de wetgeving van de woonplaats vande Deelnemer, zijnde: België, Nederland of Groothertogdom Luxemburg.
 5. Voor Deelnemers uit Nederland is de rechtbank van Amsterdam bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen CubCadet en de Deelnemer, doch niet eerder dan dat partijen onderling overleg hebben gevoerd. Voor Deelnemers uit België is de rechtbank van Antwerpen bevoegd, en voor deelnemers uit het Groothertogdom Luxemburg, is de rechtbank van Luxemburg(Stad), kennis te nemen van eventuele geschillen tussen CubCadet en de Deelnemer. De Deelnemer en CubCadet verbinden zich er echter toe voorafgaand aan een eventuele procedure overleg te plegen en te trachten tot een minnelijke oplossing te komen.
Top